Văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1333/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 06/08/2018
1316/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 03/08/2018
1315/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 03/08/2018
1296/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 01/08/2018
1297/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 01/08/2018
1691/SKHĐT-KGVX Văn bản pháp quy 28/9/2018
1918/HD-HĐND Văn bản pháp quy 26/6/2018
1230/BC-SKHĐT Văn bản pháp quy 20/07/2018
1231/BCTĐ-SKHĐT Văn bản pháp quy 20/07/2018
1232/BCTDDT-SKHĐT Văn bản pháp quy 20/07/2018

Trang