Danh bạ Thư điện tử Công vụ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Của cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

hant@caobang.gov.vn

02

Hà Văn Thắng

Phó Giám đốc

hvthang@caobang.gov.vn

03

Hà Thị Lý

Phó Giám đốc

htly@caobang.gov.vn

04

Nguyễn Văn Ba

Phó Giám đốc

 banv@caobang.gov.vn

05

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc Sở kiêm Giám Đốc TTTV&XTĐT

quangvd@caobang.gov.vn

2. Văn phòng Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Vũ Trường Sơn

Chánh Văn phòng

sonvt@caobang.gov.vn

02

 

Phó Chánh Văn phòng

 

03

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên Một cửa

ntlan@caobang.gov.vn

04

Nguyễn Anh Ngọc

Chuyên viên QTM

 

05

Đàm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

nhamdtl@caobang.gov.vn

06

Đỗ Minh Thu

Văn thư

dmthu@caobang.gov.vn

3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

hvtuan@caobang.gov.vn

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

 binhpm@caobang.gov.vn

03

Nông Minh Thắng

Phó Trưởng phòng

 nmthang@caobang.gov.vn

04

Đoàn Đức Điệp

Chuyên viên

 ddiep@caobang.gov.vn

05

Mai Xuân Tứ

Chuyên viên

tumx@caobang.gov.vn

06

Bế Duy Thế

Chuyên viên

thebd@caobang.gov.vn

4. Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Lê Bình Trình

Trưởng phòng

lbtrinh@caobang.gov.vn

02

Trương Thúy Xoan

Phó Trưởng phòng

ttxoan@caobang.gov.vn

03

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

nkdu@caobang.gov.vn

04

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

htnga@caobang.gov.vn

05

Dương Thu Trang

Chuyên viên

 trangdt.sokhdt@caobang.gov.vn

06

Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

thaohtp@caobang.gov.vn

5. Thanh tra Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

dvhuu@caobang.gov.vn

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

hanhht@caobang.gov.vn

03

Đàm Văn Đức

Phó Chánh Thanh tra

dvduc@caobang.gov.vn

04

Đào Đức Thắng

Chuyên viên

thangdd@caobang.gov.vn

6. Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

mtcanh@caobang.gov.vn

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

lkdung@caobang.gov.vn

03

Nông Khánh Trình

Chuyên viên

trinhnk@caobang.gov.vn

7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Bế Thị Tú Hằng

Trưởng phòng

hangbtt@caobang.gov.vn

02

Nguyễn Duy Chiến

Phó Trưởng phòng

ndchien@caobang.gov.vn

03

Bế Ngọc Doanh

Chuyên viên

bndoanh@caobang.gov.vn

04

Hoàng Thị Kính

Chuyên viên

htkinh@caobang.gov.vn

05

Chu Thanh Long

Chuyên viên

 longct@caobang.gov.vn

8. Phòng Kinh tế đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Mạc Thanh Tâm

Trưởng phòng

mttam@caobang.gov.vn

02

Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

htkien@caobang.gov.vn

03

Ngân Văn Kiện

Chuyên viên

nvkien@caobang.gov.vn

04

Liêu Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

lttnga@caobang.gov.vn

9. Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Dương Thị Noọng

Phó Giám đốc Trung tâm

dtnoong@caobang.gov.vn

02

Lê Văn Minh

Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư

lvminh@caobang.gov.vn

03

Phạm Huy Phúc

Trưởng phòng Tư vấn

phucph@caobang.gov.vn

04

Phạm Quốc Trình

Cán bộ

 trinhpq@caobang.gov.vn

05

Đào Thị Nga

Cán bộ

ngadt@caobang.gov.vn