Danh bạ Thư điện tử Công vụ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Của cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

hant@caobang.gov.vn

02

Hà Thị Lý

Phó Giám đốc

htly@caobang.gov.vn

03

Nguyễn Văn Ba

Phó Giám đốc

 banv@caobang.gov.vn

04

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc Sở kiêm Giám Đốc TTTV&XTĐT

quangvd@caobang.gov.vn

2. Văn phòng Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Vũ Trường Sơn

Chánh Văn phòng

sonvt@caobang.gov.vn

02

Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

lvminh@caobang.gov.vn

03

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên Một cửa

ntlan@caobang.gov.vn

04

Nguyễn Anh Ngọc

Chuyên viên QTM

 

05

Đàm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

nhamdtl@caobang.gov.vn

06

Đỗ Minh Thu

Văn thư

dmthu@caobang.gov.vn

3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

hvtuan@caobang.gov.vn

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

 binhpm@caobang.gov.vn

03

Nông Minh Thắng

Phó Trưởng phòng

 nmthang@caobang.gov.vn

04

Đoàn Đức Điệp

Chuyên viên

 ddiep@caobang.gov.vn

05

Bế Duy Thế

Chuyên viên

thebd@caobang.gov.vn

4. Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Lê Bình Trình

Trưởng phòng

lbtrinh@caobang.gov.vn

02

Trương Thúy Xoan

Phó Trưởng phòng

ttxoan@caobang.gov.vn

03

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

nkdu@caobang.gov.vn

04

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

htnga@caobang.gov.vn

05

Dương Thu Trang

Chuyên viên

 trangdt.sokhdt@caobang.gov.vn

06

Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

thaohtp@caobang.gov.vn

5. Thanh tra Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

dvhuu@caobang.gov.vn

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

hanhht@caobang.gov.vn

03

Đàm Văn Đức

Phó Chánh Thanh tra

dvduc@caobang.gov.vn

04

Đào Đức Thắng

Chuyên viên

thangdd@caobang.gov.vn

6. Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

mtcanh@caobang.gov.vn

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

lkdung@caobang.gov.vn

03

Nông Khánh Trình

Chuyên viên

trinhnk@caobang.gov.vn

04 Mai Xuân Tứ Chuyên viên tumx@caobang.gov.vn

7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Bế Thị Tú Hằng

Trưởng phòng

hangbtt@caobang.gov.vn

02

Nguyễn Duy Chiến

Chuyên viên chính

ndchien@caobang.gov.vn

03

Bế Ngọc Doanh

Chuyên viên

bndoanh@caobang.gov.vn

04

Hoàng Thị Kính

Chuyên viên

htkinh@caobang.gov.vn

05

Chu Thanh Long

Chuyên viên

 longct@caobang.gov.vn

8. Phòng Kinh tế đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Mạc Thanh Tâm

Trưởng phòng

mttam@caobang.gov.vn

02

Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

htkien@caobang.gov.vn

03

Ngân Văn Kiện

Chuyên viên

nvkien@caobang.gov.vn

04

Liêu Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

lttnga@caobang.gov.vn

9. Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

01

Phó Giám đốc Trung tâm

 

02

Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư

 

03

Phạm Huy Phúc

Trưởng phòng Tư vấn

phucph@caobang.gov.vn

04

Phạm Quốc Trình

Cán bộ

 trinhpq@caobang.gov.vn

05

Đào Thị Nga

Cán bộ

ngadt@caobang.gov.vn