SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2019

-  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 21 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký: 108.889 triệu đồng.  (Lũy kế từ đầu năm thành lập mới là 56 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 707.857 triệu đồng)

- Đăng ký hoạt động cho 03 địa điểm kinh doanh và 01 văn phòng đại diện. (Lũy kế từ đầu năm đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh; 06 địa điểm kinh doanh; 01 văn phòng đại điện)

- Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 07 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 03 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp thông báo giải thể: 06 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 02 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp nhận Quyết định thu hồi đăng ký doanh nghiệp: 125 doanh nghiệp.

- Tổng số doanh nghiệp nhận Thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi đăng ký doanh nghiệp: 44 doanh nghiệp

- Toàn tỉnh có 1161 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 15.205.907 triệu đồng , 252 Chi nhánh,  26 văn phòng đại diện, 230 địa điểm đăng ký kinh doanh đang hoạt động.