SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUÍ I NĂM 2019

-  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 35 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký: 598.968 triệu đồng.

- Đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh và 03 địa điểm kinh doanh.

- Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 22 doanh nghiệp và 04 chi nhánh

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 15 doanh nghiệp và 04 chi nhánh

- Tổng số doanh nghiệp thông báo giải thể: 11 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 05 doanh nghiệp và 02 văn phòng đại diện

- Toàn  tỉnh có 1189 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 16.092.213 triệu đồng, 253 Chi nhánh, 25 văn phòng đại diện, 232 địa điểm đăng ký kinh doanh đang hoạt động.