SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2019

-  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 16 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký: 513.900 triệu đồng.

- Đăng ký hoạt động cho 01 chi nhánh và 01 địa điểm kinh doanh.

- Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 0 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 01 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp thông báo giải thể: 03 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 01 doanh nghiệp

- Toàn tỉnh có 1189 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 16.092.213 triệu đồng, 253 Chi nhánh, 25 văn phòng đại diện, 232 địa điểm đăng ký kinh doanh đang hoạt động.