SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2019

-  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 06 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký: 34.300 triệu đồng. (Lũy kế từ đầu năm là 19 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 85.068 triệu đồng)

- Đăng ký hoạt động cho 0 chi nhánh và 0 địa điểm kinh doanh.

- Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 0 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 01 doanh nghiệp và 02 chi nhánh

- Tổng số doanh nghiệp thông báo giải thể: 0 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 0 doanh nghiệp

- Toàn tỉnh có 1177 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 15.583.713 triệu đồng, 252 Chi nhánh,  25 văn phòng đại diện, 231 địa điểm đăng ký kinh doanh đang hoạt động.