SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2019

-  Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: 13 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký: 50.768 triệu đồng.

- Đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh và 02 địa điểm kinh doanh.

- Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 22 doanh nghiệp và 04 chi nhánh

- Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 13 doanh nghiệp và 02 chi nhánh

- Tổng số doanh nghiệp thông báo giải thể: 08 doanh nghiệp

- Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể: 04 doanh nghiệp và 02 văn phòng đại diện

- Toàn tỉnh có 1171 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 15.549.413 triệu đồng , 254 Chi nhánh,  25 văn phòng đại diện, 231 địa điểm đăng ký kinh doanh đang hoạt động.