Hướn dẫn Đăng ký kinh doanh

Các cá nhân, doanh nghiệp nếu có nhu cầu liên hệ:

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng:

Điện thoại:

Email: sokhdt@caobang.gov.vn