Bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ 1937 ngày 30/11/2018) của UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng