Chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Những năm qua, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT - XH cho tỉnh.

 

   

  Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

  Để công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, Chi bộ tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan; lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế hoạt động của cơ quan. Quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản pháp luật đến 100% đảng viên, quần chúng. Chú trọng chất lượng sinh hoạt Chi bộ; duy trì nền nếp sinh hoạt hằng tháng với tỷ lệ đảng viên dự hơn 97%. Chi bộ thường xuyên coi trọng công tác phát triển đảng viên. Với phương châm coi trọng chất lượng, đối tượng được xem xét kết nạp là những người có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và tích cực trong hoạt động đoàn thể. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chi bộ cử 6 quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 6 đảng viên mới. Hiện chi bộ có 36 đảng viên sinh hoạt tại 5 tổ đảng: Văn phòng Sở - Đăng ký kinh doanh, Tổng hợp - Văn xã, Kinh tế ngành, Kinh tế đối ngoại - Thanh tra, Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư.

  Chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng công tác bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, cử 9 đồng chí theo học các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 6 đồng chí theo học các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 5 đồng chí đi học cao học; 6 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị... Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể của Sở chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ, triển khai nhiều chương trình hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

  Chi bộ tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung lãnh đạo công tác tham mưu nhiệm vụ phát triển KT - XH, chính sách, quy hoạch, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh, kiểm tra về thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho yêu cầu, mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh giao.

   Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

  Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, cấp ủy viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đề ra các chủ trương, giải pháp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Sở tiếp tục làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT - XH cho tỉnh. Đổi mới trong công tác xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; nghiên cứu, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới theo nhiệm vụ chuyên môn… Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đầu tư theo hướng đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh.

  Nguồn: Báo Cao Bằng
  Các tin khác