Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã đề ra trong từng thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển KT - XH; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tự hào nối tiếp truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH địa phương.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Thảo chủ trì cuộc họp của đơn vị triển khai công tác kế hoạch và đầu tư.

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, Sở đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KT - XH của 12/13 huyện, Thành phố và 23 quy hoạch ngành. Qua đó đã giúp cho các huyện, Thành phố và các ngành thực hiện công tác lập kế hoạch hằng năm và giai đoạn.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Sở chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm và hằng năm. Các kế hoạch được xây dựng được bám sát vào Quy hoạch chung, cũng như tuân thủ các định hướng và các mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh quyết định.

Giai đoạn 2011 - 2015, Sở đã tham mưu cho tỉnh quản lý các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ (ODA) trên 10 nghìn tỷ đồng, để đầu tư 1.025 công trình, dự án. Công tác bố trí vốn đều đảm bảo nguyên tắc, các quy định của Nhà nước, trên cơ sở các mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh. Tập trung ưu tiên bố trí  cho các công trình hoàn thành, vốn đối ứng cho các dự án ODA; các công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh, ưu tiên bố trí cho các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, các công trình, dự án phục vụ sản xuất và hạ tầng nông thôn.

Trong công tác đối ngoại, Sở hướng vào việc xúc tiến và thu hút đầu tư. Trong đó chủ động xây dựng các danh mục, đề án để vận động nguồn vốn ODA, vốn của các tổ chức phi chính phủ nhằm thu hút tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong giai đoạn 2011 - 2015, Sở đã tham mưu huy động được trên 700 tỷ đồng để triển khai đầu tư 24 dự án vào các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình nước sinh hoạt cho vùng cao các huyện, hỗ trợ phát triển các chuỗi sản xuất hàng hóa...

Sở làm tốt vai trò chủ đầu tư Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP) do IFAD tài trợ. Dự án được thực hiện trên địa bàn 50 xã thuộc 10 huyện nghèo của tỉnh với mức vốn đầu tư  trên 343 tỷ đồng. Qua đó đã có tác động tích cực đến việc cải thiện sản xuất của ngành trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho các hộ dân tham gia dự án, góp phần giảm nghèo.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, Sở đã tham mưu thành lập Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2013. Đến nay, Trung tâm đã tham mưu cho tỉnh, phối hợp tổ chức được 2 cuộc xúc tiến đầu tư tại các tỉnh Tuyên Quang (năm 2013) và Sơn La (năm 2015). Hằng năm, xây dựng Kế hoạch Chương trình xúc tiến đầu tư; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho công tác Biên soạn phát hành cuốn “Tiềm năng và các dự án đầu tư Cao Bằng” phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng của tỉnh với các địa phương trong nước và một số địa phương của Trung Quốc.

Trong công tác đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư, Sở đã tham mưu cho tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 88 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 11 nghìn tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ  là các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, như: Khai thác, chế biến khoáng sản, thuỷ điện, sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó đã làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới được 450 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 3.047, tỷ đồng, qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh, giải quyết việc làm và một số vấn đề xã hội khác.

Sở chủ động tham mưu xây dựng, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý KT - XH trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh ban hành và quyết định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước; cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; triển khai các văn bản hướng dẫn các quy định về quản lý đầu tư...

Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên quan đến chức năng của Sở đã được chú trọng thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đấu thầu, trình tự thủ tục triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh đi vào hoạt động, thực hiện cam kết tại giấy chứng nhận đầu tư. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những mặt còn hạn chế của các địa phương, đơn vị để khắc phục và rút kinh nghiệm; đồng thời đã kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 32 dự án đã được cấp nhưng không triển khai thực hiện, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh trên 130 doanh nghiệp do hoạt động kém hiệu quả.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Sở chú trọng thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Sở xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Đến nay đã công bố 121 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính, bãi bỏ 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, qua đó giúp giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi  giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 
Những kết quả trong công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã góp phần để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của địa phương, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt bình quân 9,2 %/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 21,7 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Với các thành tích đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen...

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Cao Bằng thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó khó khăn và thách thức lớn nhất là việc khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng và các lợi thế so sánh của tỉnh còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng cơ sở KT - XH kém phát triển, chưa đồng bộ… Bên cạnh đó, giai đoạn này cũng mở ra nhiều cơ hội để Cao Bằng tiếp tục phát triển. Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kế hoạch và đầu tư, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần hoàn thành mục tiêu “Quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển” đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định.

Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác