Thông báo chữ ký số

Số ký hiệu: 831/SKH&ĐT-VP
Ngày ban hành: 09/6/2017
Người ký: Nguyễn Thái Hà
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy