Các phòng ban thuộc sở

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Ban Giám đốc Sở và 7 phòng, 01 Trung tâm (Văn phòng Sở, Phòng Thanh tra, Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Phòng Khoa giáo - Văn xã,  Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư).

1. Lãnh đạo Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

 

02

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc TTTV&XTĐT

0263.852.019

03

Hà Thị Lý Phó Giám đốc 0263.852020

04

Nguyễn Văn Ba Phó Giám đốc  

2. Văn phòng Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Vũ Trường Sơn

Chánh Văn phòng

0263.853.014

02

Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

 

03

Bế Ngọc Doanh

Chuyên viên Một cửa

0263.858.743

04

Nguyễn Anh Ngọc

Chuyên viên

 

05 Đàm Thị Linh Nhâm Kế toán  

06

Đỗ Minh Thu

Văn thư

0263.852.182

07 Nguyễn Thị Điệp Chuyên viên  
08 Nông Thế Lực Lái xe  
09 Nguyễn Văn Hùng Lái xe  
10 Lê Văn Xuyến Bảo vệ 0988072476
11 Nông Thị Quyên Tạp vụ  

3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

0263.953.496

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

 

03

Nông Minh Thắng

Phó Trưởng phòng

 

04

Đoàn Đức Điệp

Chuyên viên

 

05

Hà Thị Mai Anh

Chuyên viên

 

06

Bế Duy Thế

Chuyên viên

 

4. Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Lê Bình Trình

Trưởng phòng

0263.853.019

02

Trương Thúy Xoan

Phó Trưởng phòng

 

03

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

0263.853.015

04

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

 

05

Dương Thu Trang

Chuyên viên

 

06

Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

5. Thanh tra Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

0263.853.020

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

 

03

Đào Đức Thắng

Chuyên viên

 

6. Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

0263.853.022

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

 

03

Nông Khánh Trình

Chuyên viên

 

04 Mai Xuân Tứ Chuyên viên  

7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Bế Thị Tú Hằng

Trưởng phòng

0263.853.007

02

Nguyễn Duy Chiến

Chuyên viên chính

 

03

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

 

04

Hoàng Thị Kính

Chuyên viên

 

05

Chu Thanh Long

Chuyên viên

 

8. Phòng Kinh tế đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Mạc Thanh Tâm

Trưởng phòng

0263.852.535

02

Hoàng Trung Kiên

Chuyên viên

 

03

Ngân Văn Kiện

Chuyên viên

 

04

Liêu Thị Tuyết Nga

Chuyên viên

 

9. Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01 

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Trung tâm

 

02

Phạm Huy Phúc

Trưởng phòng Tư vấn

03

Phạm Quốc Trình

Viên chức

 

04

Đào Thị Nga

Kế toán

 

05 Phan Thị Huyền Viên chức  

Tổng số biên chế công chức, viên chức hiện có: 43 biên chế công chức, viên chức; Trong đó: công chức là 39; viên chức là 04; 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP