SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

02

Nguyễn Văn Ba

Phó Giám đốc

03

Hà Thị Lý

Phó Giám đốc

04

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc, kiêm Giám đốc TTTV&XTĐT

Văn phòng Sở

01

Vũ Trường Sơn

Chánh Văn phòng

02

Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

03

Nông Minh Thắng

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

01

Lê Bình Trình

Trưởng phòng

02

Trương Thúy Xoan

Phó Trưởng phòng

03

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

Thanh tra Sở

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

Phòng Khoa giáo - Văn xã

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

01

Bế Thị Tú Hằng

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế đối ngoại

01

Mạc Thanh Tâm

Trưởng phòng

Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

01

Vũ Đình Quang

Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đôc Trung tâm