Thông báo, hướng dẫn của UBND tỉnh Cao Bằng

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông báo, hướng dẫn của UBND tỉnh Cao Bằng
Đã cập nhật: cách đây 36 sec

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp

T5, 05/30/2013 - 18:08

 

 

Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
tổng hợp ý kiến người dân đóng góp
vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

 

1. Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị tiến hành tổ chức đại hội đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

- Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, cần đánh giá đúng tình hình nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; chú ý biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát thực tế và khả thi.

Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Kết luận số 62-KL/TƯ, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận ở các cấp, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hóa. Thể hiện rõ vai trò của  Mặt trận trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động rộng khắp và có hiệu quả; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước. Cổ vũ, phát huy tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ nhân dân cống hiến cho đất nước, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của MTTQ Việt Nam cần được đại hội MTTQ Việt Nam các cấp kiến nghị để Đại hội toàn quốc xem xét, quyết định phù hợp với yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới.

- Việc chuẩn bị nhân sự UBMTTQ Việt Nam các cấp, phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và cơ cấu theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên UBMTTQ Việt Nam cấp mình. Tăng số ủy viên là người ngoài Đảng (bảo đảm ở Trung ương đạt từ 45% - 50%), ở các cấp địa phương đạt từ 25% - 30%) để UBMTTQ Việt Nam các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu MTTQ các cấp trên cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia đại hội.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu phù hợp. Đồng thời, mở rộng và tạo điều kiện để phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên cho các hoạt động đa dạng, sâu sát các tầng lớp nhân dân của Mặt trận. Các cấp ủy Đảng cần phân công đồng chí trong Ban Thường vụ làm Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam cùng cấp.

2. Đại hội MTTQ các cấp phải được tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3-2014; cấp huyện hoàn thành trước tháng 5-2014; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7-2014; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII tổ chức vào tháng 9-2014.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp cần tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt kết quả cao nhất chào mừng đại hội MTTQ cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân để góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước nhằm xây dựng, củng cố và phát triển môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Đồng thời, chú trọng đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài nhằm quy tụ, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò tích cực của người Việt Nam ở các nước trong việc mở rộng và tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta.

4. Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban cán sự đảng Chính phủ tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo việc thể chế hóa các nội dung cơ bản về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chính phủ chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành tạo mọi điều kiện để Mặt trận chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt Đại hội.

5. Các cấp ủy đảng chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định về chế độ, chính sách để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, nâng cao năng lực hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp; lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể phối hợp và bảo đảm điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt đại hội.

6. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng  Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi và tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Nguồn: Theo daidoanket.vn

 

17 công việc được cho thuê lại lao động

T5, 05/30/2013 - 18:07
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, có 17 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

17 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động gồm: 1- Phiên dịch/ Biên dịch/ Tốc ký; 2- Thư ký/Trợ lý hành chính; 3- Lễ tân; 4- Hướng dẫn du lịch; 5- Hỗ trợ bán hàng; 6- Hỗ trợ dự án; 7- Lập trình hệ thống máy sản xuất; 8- Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông; 9- Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất; 10- Dọn dẹp vệ sinh toà nhà, nhà máy; 11- Biên tập tài liệu; 12- Vệ sĩ/Bảo vệ; 13- Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; 14- Xử lý các vấn đề tài chính, thuế; 15- Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô; 16- Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất; 17- Lái xe.

Việc cho thuê lại lao động nhằm đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc; có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

Khi hết thời hạn nêu trên, doanh nghiệp cho thuê không được tiếp tục cho thuê lại người lao động với bên thuê lại mà người lao động thuê lại vừa hết thời hạn cho thuê lại.

4 trường hợp không được cho thuê lại lao động

Theo Nghị định, có 4 trường hợp không được cho thuê lại lao động:

1- Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động.

2- Doanh nghiệp cho thuê không thoả thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động.

3- Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.

4- Cho thuê lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp người lao động đó đã sinh sống tại khu vực trên từ đủ 3 năm trở lên; công việc cho thuê lại lao động nằm trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải nộp tiền ký quỹ là 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính.

Tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Nghị định nêu rõ, nghiêm cấm doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả tiền lương và chế độ khác cho người lao động thuê lại thấp hơn so với nội dung đã thoả thuận với bên thuê lại lao động; thu phí đối với người lao đông thuê lại hoặc thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động...

Còn bên thuê lại lao động cũng không được thu phí đối với người lao đông thuê lại; không được cho người sử dụng lao động khác thuê lại người lao động đã thuê.

Nguồn: Theo Chinhphu.vn

Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng

T5, 05/30/2013 - 18:03
 

 

Ngày 10/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Văn bản số 1101/CTr-UBND về Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 và phân công nhiệm vụ thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:
  TH - ND Đính kèmDung lượng Chương trình công tác tháng 5 năm 2013533.88 KB

Thông báo Kết luận của đồng chí Lý Hải Hầu tại Hội nghị thường kỳ tháng 4/2013

T5, 05/30/2013 - 18:02
Ngày 10/5/2013, UBND tỉnh đã ra Thông báo rố 312/TB-VP về Kết luận của đồng chí Lý Hải Hầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị thường kỳ tháng 4 năm 2013. Nội dung cụ thể như sau: . Đính kèmDung lượng Thông báo kết luận của đồng chí Lý Hải Cầu182.76 KB

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

T5, 05/30/2013 - 17:59

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm…

Đã thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, công tác này chưa trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn dân. Số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được còn nhiều; tỉ lệ hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa xác định được họ tên, quê quán còn cao. Việc báo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ chưa làm được sâu rộng. Công tác quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa khoa học. Việc đầu tư và huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ công tác này chưa đáp ứng yêu cầu… Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có lúc chưa đầy đủ về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chưa dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp tham gia đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Giao Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ để thực hiện.

Nguồn: Theo cand.com.vn

Trang