Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng
Đã cập nhật: cách đây 2 hours 1 min

Phân loại nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

T3, 09/24/2013 - 16:09

Các tổ chức tín dụng không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoặc vi phạm các quy định trong hợp đồng tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu của Thống   đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành.
Theo Chỉ thị, để đảm bảo phản ánh đúng chất lượng tín dụng đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 khi có hiệu lực thi hành, Thống đốc NHNN yêu cầu:

TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá điều kiện sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, khả năng trả nợ thực tế của khách hàng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, bảo đảm sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng sẽ có khả năng trả nợ theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.
TCTD chủ động và tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính của khách hàng, đồng thời kết hợp với việc xem xét lại mức lãi suất cho vay, phù hợp với điều kiện tài chính của khách hàng, của TCTD và tình hình thực tế của thị trường tiền tệ để góp phần hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương án sản xuất, kinh doanh mới khả thi và được TCTD đánh giá có khả năng trả nợ tốt hơn theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thời hạn cho vay được gia hạn.

Cùng với đó, TCTD phải ban hành quy định nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống; phải có cơ chế kiểm soát nội bộ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bằng văn bản quy định nội bộ và cơ chế kiểm soát nội bộ của TCTD.

TCTD xây dựng và báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính) phương án triển khai và cam kết thực hiện để bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư 02 khi có hiệu lực thi hành. Định kỳ báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính) về kết quả triển khai và thực hiện phương án này.

Cũng tại Chỉ thị này, Thống đốc NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm đối với TCTD trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đảm bảo hoạt động của TCTD an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN các biện pháp quản lý, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TCTD.

Theo Chinhphu.vn

Nâng cao nhận thức, thực thi pháp luật về nuôi con nuôi

T3, 09/24/2013 - 15:39

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện. Luật Nuôi con nuôi đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Công ước Lahay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay trong giai đoạn 2012-2015 tại Quyết định số 1233/QĐ-TTgngày 7/9/2012.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước Lahay còn một số hạn chế. Việc đăng ký nuôi con nuôi chưa được chú trọng, còn hiện tượng chưa nghiêm túc trong việc tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Một số địa phương còn chậm giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của trẻ em cần tìm gia đình thay thế.

Để khắc phục các hạn chế trên, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi, góp phần bảo đảm thực thi Công ước Lahay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước Lahay.

Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2013, Bộ Tư pháp chủ trì cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch về cơ chế phối hợp trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi người nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong các tình huống cần thiết.

Đồng thời xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ở địa phương về nuôi con nuôi quốc tế; Sổ tay hướng dẫn thực hiện Công ước Lahay tại Việt Nam để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết việc nuôi con nuôi tại một số tỉnh, thành phố có nhiều trẻ em cần có gia đình thay thế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, góp phần thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi phục vụ công tác quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi và yêu cầu của việc thực hiện Công ước Lahay; chỉ đạo việc xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục.

Lập danh sách trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chỉ đạo cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lập danh sách trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng cần có gia đình thay thế, lập hồ sơ của trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu làm con nuôi.

Đồng thời chú trọng đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội tại các địa phương, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em và hỗ trợ việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được giới thiệu làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ trẻ em được nhận làm con nuôi người nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; chỉ đạo Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi người nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài trong các trường hợp khẩn cấp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi tại địa phương; trang bị máy móc, thiết bị và cập nhật dữ liệu về nuôi con nuôi để phục vụ công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

Theo Chinhphu.vn

Nâng cao chất lượng quản lý công tác quy hoạch

T7, 09/21/2013 - 19:55

Nâng cao chất lượng và tính khả thi của quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch, qua đó giảm lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đây là một trong các nhiệm vụ của Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch

Một trong các giải pháp của Đề án là hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch. Cụ thể, xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Quy hoạch (theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020).

Việc xây dựng, trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Quy hoạch với định hướng cơ bản là xây dựng Luật Quy hoạch có phạm vi điều chỉnh chung cho các loại quy hoạch phát triển trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch; tập trung công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch vào một đầu mối. Tạo cơ chế thẩm định độc lập, tập trung, do một đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai, xác định rõ vai trò của Quy hoạch sử dụng đất, các cấp quy hoạch sử dụng đất trong luật đất đai sửa đổi.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định về Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Luật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác quy hoạch.

Nâng cao chất lượng quy hoạch

Giải pháp khác của Đề án là nâng cao chất lượng quy hoạch. Theo đó, tăng cường công tác tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng và các chủ thể tham gia trong quá trình lập quy hoạch, đặc biệt là sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch.

Mặt khác, đổi mới quy trình và phương pháp lập quy hoạch phát triển một cách khoa học, từ tổng thể chung của cả nước đến các vùng và địa phương nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các loại quy hoạch.

Cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quy hoạch, trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch của các Bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung vào các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm được xác định trong quy hoạch và các dự án sử dụng nguồn vốn  đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Giao kế hoạch vốn lập quy hoạch phát triển hàng năm trên cơ sở thống nhất giữa đầu mối quản lý nhà nước về danh mục quy hoạch với giao kế hoạch vốn nhằm khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn các dự án quy hoạch.

Theo Chinhphu.vn

Thông tin chính xác về tình hình sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo

T7, 09/21/2013 - 19:54

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo, kết quả thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí đưa tin khách quan, chính xác về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu gạo, tránh ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu gạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền vướng mắc trong việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp mua lúa, gạo thơm, chất lượng cao trong vụ Đông Xuân năm 2012-2013 và việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn hỗ trợ lãi suất vay để mua tạm trữ của các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản ánh.

UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chỉ đạo việc gieo cấy lúa vụ Thu Đông với cơ cấu giống lúa phù hợp yêu cầu thị trường, nằm trong vùng quy hoạch để chủ động né tránh lũ, giảm thiệt hại do thiên tai, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trước đó, nhiều thông tin tiêu cực về thị trường gạo xuất hiện gần đây khiến nông dân và doanh nghiệp lo lắng. Dù phần lớn thông tin này không có cơ sở kiểm chứng, nhưng đã được các nhà nhập khẩu lợi dụng để ép giá gạo ViệtNam.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả xuất khẩu gạo tháng 8 đạt 620.532 tấn, trị giá FOB 264,349 triệu USD. Tính đến cuối tháng 8, cả nước xuất khẩu được 4,678 triệu tấn gạo, trị giá FOB 2,005 tỉ USD. Dự kiến trong tháng 9 này xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 650.000 tấn (giảm 100.000 tấn so với kế hoạch).

Theo chinhphu.vn

Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng.

T4, 09/18/2013 - 16:25

Ngày 17/9/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Cao Bằng với các cơ quan đơn vị liên quan. Quy chế đã phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực.

D.L

 

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây2.1 MB

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 9-13/9

T3, 09/17/2013 - 09:09

Năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%; kiểm tra toàn diện chính sách lao động, tiền lương tại doanh nghiệp Nhà nước; báo cáo việc giá sữa tăng cao... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ 9-13/9/2013.

 Năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều  hành lãi suất phù hợp với mục tiêu lạm phát khoảng 7%; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; tiếp tục điều chỉnh nguồn tín dụng hướng vào những lĩnh vực ưu tiên; tập trung xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ và giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường vàng.
Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Chính phủ quyết nghị: Trên cơ sở tình hình thực hiện tháng 8 và 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng đầu năm và cả năm 2013; dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2014 cần phấn đấu đạt mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10 % so với năm 2013.
Về sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ quyết nghị: Tiếp tục đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia đã ghi trong kế hoạch từ nay đến năm 2015. Sau năm 2015, thực hiện cải cách cơ chế, chính sách đối với các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng chỉ bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho một số lĩnh vực trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Kiểm tra toàn diện chính sách lao động, tiền lương tại DNNN
Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các DNNN thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.
Đồng thời thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013.

Báo cáo việc giá sữa tăng cao
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo gấp Thủ tướng Chính phủ về thông tin việc đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung làm cho giá sữa tăng cao như phản ánh trên Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).
Bộ Y tế, Bộ Tài chính phải báo cáo về vấn đề này trước ngày 15/9 để xem xét, xử lý.
Trước đó, Chương trình thời sự tối ngày 8/9/2013 của VTV1 có phóng sự phản ánh việc Bộ Y tế đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung, từ đó các sản phẩm sữa được loại khỏi danh mục hàng hóa cần phải quản lý giá và làm cho giá sữa tăng cao.
Như phản ánh của VTV, theo một bảng thống kê giá của một số sản phẩm sữa bột nhập khẩu do Tổng cục Hải quan cung cấp, mức giá nhập khẩu, từ 4-5 USD/hộp (khoảng 80.000-100.000 đồng), còn giá bán lẻ trên thị trường từ 400.000-900.000 đồng, gấp 5-9 lần giá nhập khẩu.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống mại dâm
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Đồng thời, thường xuyên tham mưu, đề xuất các giải pháp có hiệu quả đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế khẩn trương trình Thủ tướng xem xét, ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới; xây dựng, đề xuất đề án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Hà Nội khẩn trương quy hoạch hệ thống bến xe khách liên tỉnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát, thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố nói chung, Bến xe Mỹ Đình nói riêng và hệ thống giao thông công cộng kết nối giữa các bến xe với các khu vực trong nội đô, bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận lợi, đảm bảo trật tự an toàn và giảm ùn tắc giao thông.
Phó Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các cơ quan chức năng của Thành phố căn cứ các quy định của pháp luật, nghiên cứu ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan để có phương án quản lý các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đến Bến xe Mỹ Đình, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải.
Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách; nghiên cứu, hướng dẫn việc ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác các bến xe trên phạm vi toàn quốc.
Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấp phép kinh doanh vận chuyển hành khách.

Từng bước thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn bị các điều kiện, xây dựng các quy định cần thiết để từng bước thực hiện thí điểm và hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 344/TB-VPCP về kiểm điểm tình hình thực hiện Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.
Để thị trường phát triển điện cạnh tranh tiếp tục hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao nhất, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể để đưa các nhà máy điện có đủ điều kiện tham gia trực tiếp giao dịch vào thị trường để nâng cao tính cạnh tranh của thị trường điện.
Đồng thời rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình thanh toán, bảo đảm thời gian thực hiện thanh toán chính thức và quyết toán tiền điện trên thị trường được rút ngắn, hợp lý nhất.
Bên cạnh đó Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đơn vị tham gia thị trường điện. Yêu cầu các nhà máy điện tham gia thị trường điện phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để đảm bảo an ninh hệ thống.
Bộ Công Thương xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn về xử lý cho các đơn vị tham gia thị trường, trong đó có tổ chức diễn tập về các tình huống sự cố và các giải pháp khắc phục.
Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh công tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện, phục vụ tốt cho các đơn vị tham gia thị trường.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo yêu cầu kế thừa hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đang sử dụng, đáp ứng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống công nghệ thông tin tại các thị trường điện thành công trên thế giới.

Kiểm tra, xử lý vụ chôn thuốc sâu của Công ty Nicotex
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc Công ty Nicotex chôn thuốc sâu độc hại, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2013.
Như đã đưa tin, cuối tháng 8/2013, người dân phát hiện trong khuôn viên Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái hoạt động trong lĩnh vực sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có chôn lấp một khối lượng lớn chất thải được cho là bao bì và thuốc trừ sâu quá hạn sử dụng.
Nhận được thông tin, Tổng cục Môi trường đã thành lập Đoàn công tác vào làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và khảo sát thực tế tại Công ty trên.
Kết quả kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sơ bộ bước đầu cho thấy, trong các năm qua Công ty Nicotex Thanh Thái đã có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: Thực hiện không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; tần suất giám sát 2 lần/năm trong khi qui định 4 lần/năm; quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định.
Kết quả khảo sát thực tế tại khu vực khuôn viên Công ty hiện nay đã phát hiện một số điểm chôn lấp các bao bì, thùng phuy được đựng hóa chất, thuốc BVTV quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, chưa xác định được cụ thể chủng loại hóa chất, thuốc BVTV chôn là loại gì, số lượng cũng như thời gian chôn.
Hiện cơ quan Công an cũng đã phối hợp với các ngành liên quan lấy mẫu đất, mẫu nước, vỏ bao bì, mẫu hóa chất gửi Trung tâm Kiểm định thuốc BVTV phía Bắc, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) để phân tích, xét nghiệm các chất và thành phần nhằm đánh giá chính xác những tác động của các chất hóa học này đến môi trường xung quanh.
Ngay sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, Công ty Nicotex Thanh Thái sẽ phải xây dựng phương án xử lý môi trường, đảm bảo an toàn môi trường theo quy định. Trên cơ sở kết luận điều tra, nếu Nicotex Thanh Thái không đủ điều kiện sẽ bị buộc ngừng sản xuất, hoặc chuyển đổi mục đích, ngành nghề sản xuất kinh doanh.
Tổng cục Môi trường cũng sẽ phối hợp với các cơ quan điều tra, xác định mức độ thiệt hại về kinh tế, môi trường do việc ô nhiễm môi trường gây ra làm căn cứ đền bù cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng.

Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 6 người chết tại Đồng Tháp
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động chết người tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy sản quốc gia (IDI); đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu hướng dẫn an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn tương tự.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng, ngày 4/9, tại Nhà máy tinh luyện dầu cá thuộc Công ty IDI thuộc địa phận ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết.

Theo Chinhphu.vn

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Khoa học và Công nghệ

T6, 09/13/2013 - 17:31

Ngày 10/9/2013, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2012 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 46/NQ-CP, ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Kế hoạch đã chỉ ra nội dung nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng, nhằm tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng; thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững…

 

PV

Đính kèmDung lượng Tải tệp đính kèm tại đây5.91 MB

Thành lập BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng

T6, 09/13/2013 - 15:51

Ngày 12/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ra Quyết định số 1431/QĐ-UBND, về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng.

Ban Chỉ đạo có 10 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông La Minh Báo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực;

3. Ông Đàm Viết Nghị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Phó trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

5. Ông Nông Thanh Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Đặng, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên;

7. Ông Bùi Đình Triệu, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh - Thành viên;

9. Ông Hà Văn Hoài, Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

10. Bà Lê Thị Nhung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh tại các cơ quan thu và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; các cơ quan thu, các ngành phối hợp rà soát, đánh giá các nguồn thu Ngân sách trên địa bàn, khai thác tăng thu ở các nguồn thu còn tiềm năng; thực hiện các giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu với cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý nợ, thu hồi thuế nợ đọng; Đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp hiệu quả thu hồi thuế nợ đọng đối với những trường hợp tổ chức, các nhân cố tình dây dưa, nợ đọng, chiếm đoạt tiền thuế sau khi cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp thu thuế nợ...; Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thu nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh theo quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với những văn bản của Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Cục Thuế tỉnh với những văn bản do Phó trưởng ban Thường trực ký. Ban chỉ đạo hoạt động dưới hình thức kiêm nghiệm, được hỗ trợ kinh phí hoạt động (qua cơ quan Thường trực), Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhỉệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/9/2013 thay thế Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN năm 2012 của tỉnh Cao Bằng.

PV

Không bắt buộc học sinh may đồng phục

T4, 09/11/2013 - 14:49

Chỉ đạo triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

                                    Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phổ thông phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường.

Ở những nơi có điều kiện và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định học sinh chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp. Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ mua hoặc may và phải phù hợp với quy định.

Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục học sinh theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Đối với các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp không bắt buộc học sinh, sinh viên phải mặc đồng phục khi đến trường. Nhà trường ban hành quy định cụ thể về trang phục của học sinh, sinh viên khi đến trường, đảm bảo sự nghiêm túc của môi trường giáo dục nhưng không gò bó, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh sinh viên. Các sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, ở một số địa phương và nhà trường, việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh, sinh viên chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 26, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên và bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là vào dịp đầu năm học mới.

Theo chinhphu.vn

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 2-6/9/2013

T2, 09/09/2013 - 17:06

Chủ động ứng phó với mưa lũ; nâng mức trợ cấp người có công; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư; được sử dụng tạm thời một phần hè, đường để trông xe;... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 2-6/9/2013.

             Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai

Chủ động ứng phó với mưa lũ

Từ ngày 3/9 đến nay khu vực Bắc Bộ đã có mưa lớn. Một số tỉnh miền núi đã xảy ra lũ quét như: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn... gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện tại các khu vực này vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Để chủ động đối phó với mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu UBND các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chỉ đạo rà soát các khu dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh, ứng phó. Vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố phải khẩn trương sơ tán dân.

Các tỉnh xảy ra lũ quét vừa qua cần tiếp tục chủ động mọi lực lượng cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ mai táng người chết, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp với lực lượng của địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn những khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, giúp nhân dân sơ tán đảm bảo an toàn.

Nâng mức trợ cấp người có công

Chính phủ ban hành Nghị định 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng, thay vì mức 1.110.000 đồng như tại Nghị định 47/2012/NĐ-CP hiện nay.

Cùng với việc nâng mức chuẩn, Nghị định 101/2013/NĐ-CP cũng nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công; trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư

Theo Nghị quyết 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, định kỳ hằng quý phải rà soát, phân loại các dự án ĐTNN để có hướng xử lý thích hợp đối với những dự án có khó khăn.

Bên cạnh đó, các cơ quan cấp phép đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án ĐTNN trên địa bàn để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tìm giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn; đôn đốc các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc chưa tuân thủ các cam kết; đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cấp phép và quản lý dự án ĐTNN của các cơ quan cấp GCNĐT để chấn chỉnh công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép, tập trung vào các nội dung: Việc tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình tiếp nhận Hồ sơ, thẩm tra, cấp phép; việc quy định các ưu đãi đối với các dự án; việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau cấp phép,...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ quản lý chuyên ngành cùng các cơ quan cấp GCNĐT tăng cường phối hợp, rà soát, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra đối với các dự án ĐTNN, đặc biệt lưu ý các dự án thuộc các nhóm: Có quy mô lớn; chiếm diện tích đất lớn; dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường; dự án tiêu tốn năng lượng; các dự án nhạy cảm khác...

Được sử dụng tạm thời một phần hè, đường để trông xe

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó bổ sung quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe.

Cụ thể, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời và phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: 1- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; 2- Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ cho một chiều đi; 3- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét.

Nghị định giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường đến năm 2023; quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường.

Tăng chế tài xử lý hành vi xâm hại an toàn của khách du lịch

Tại chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; đề xuất, xây dựng thống nhất mô hình cơ quan quản lý các điểm, khu du lịch.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; chỉ đạo thực hiện việc công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch; đề xuất bổ sung hành vi, chế tài xử lý các hành vi xâm hại môi trường và an toàn của khách du lịch theo hướng tăng mức xử phạt.

Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch, trước mắt tập trung chỉ đạo các lực lượng có liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; chỉ đạo công an cửa khẩu phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, tổ chức các lớp tập huấn “nụ cười thân thiện”.

Không bổ sung thêm các KKT cửa khẩu vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đã  phê duyệt Đề án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo Quyết định, trong giai đoạn 2013-2020, không bổ sung thêm các KKT cửa khẩu vào quy hoạch và chưa xem xét thành lập mới các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008.

Bên cạnh đó, sáp nhập 3 KKT cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang thuộc tỉnh Cao Bằng đã được áp dụng cơ chế, chính sách theo Quyết định số 83/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ thành Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng để tạo thuận lợi trong quản lý và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm đúng tiêu chí và điều kiện “bao gồm các đơn vị hành chính liền kề, không tách biệt về không gian” theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2030, chỉ xem xét thành lập các KKT cửa khẩu đã có trong quy hoạch phát triển các KKT cửa khẩu của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Theo cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu đất được bố trí tái định cư theo Quy định này, nếu nhận đất ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền bằng với khoản chênh lệch đó.

Quyết định cũng quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, đơn giá, diện tích cho suất tái định cư tối thiểu. Trong đó, diện tích hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân được bố trí 1 nền tái định cư là 200 m2.

Vi phạm về sở hữu công nghiệp, phạt tới 500 triệu đồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 250 triệu đồng, đối với tổ chức là 500 triệu đồng.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi bán, chào hàng, vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ (vì mục đích kinh doanh) xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, trong trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm đến 3 triệu đồng.

Phạt tiền từ 2-250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 3 triệu đến trên 500 triệu đồng.

Khen thưởng thầy, cô giáo, học sinh tham dự Olympic

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao thành tích đã đạt được của học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2013. Đây là niềm tự hào của nước ta và là nguồn động viên, khích lệ đối với học sinh trong cả nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức khen thưởng thích hợp, đồng thời sớm tổ chức lễ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và học sinh đạt thành tích xuất xắc trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế năm 2013.   

Đẩy mạnh đầu tư theo hình thức PPP

T6, 09/06/2013 - 11:52

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức lập dự án đầu tư theo hình thức PPP để làm cơ sở kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

Theo Phó Thủ tướng, đẩy mạnh triển khai theo hình thức PPP là một trong các giải pháp để tái đầu tư công, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết để sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển.

Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ liên quan kiện toàn Tổ chuyên trách về PPP; tổng hợp danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương làm vốn đối ứng cho dự án PPP (khoảng 20.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2014-2015), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao các bộ, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý trong thời gian qua, từ Trung ương đến địa phương; từ đó đánh giá hiện trạng cơ cấu vốn công tư trong ngành, xác định rõ lĩnh vực tiềm năng và kế hoạch tái cơ cấu vốn đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2013.

Hiện nay, Ban chỉ đạo về PPP đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về quy chế thí điểm đầu tư PPP và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về PPP do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì. Trong mảng việc xây dựng, hoàn chỉnh khung pháp lý về PPP đang tiến hành dự thảo sửa đổi, hợp nhất Quyết định số 71 với Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT thành một Nghị định mới.

Đối với các dự án PPP thí điểm, các cơ quan liên quan đang tiến hành thẩm định, trình triển khai ở các khâu quy định. Đáng chú ý như Dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải (tỉnh Sóc Trăng), ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ, đường cao tốc Ninh Bình-Bãi Vọt, Hà Tĩnh…

Theo chinhphu.vn

Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Chủ động ứng phó với mưa lũ

T6, 09/06/2013 - 11:51

Từ ngày 3/9 đến nay khu vực Bắc Bộ đã có mưa lớn. Một số tỉnh miền núi đã xảy ra lũ quét như: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn... gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện tại các khu vực này vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh Báo Lào Cai

Để chủ động đối phó với mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu UBND các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chỉ đạo rà soát các khu dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh, ứng phó. Vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố phải khẩn trương sơ tán dân.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra các hồ đập, công trình đang thi công; đối với hồ chứa đang xảy ra sự cố phải tổ chức trực ban 24/24h, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện dự phòng sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu.

Đồng thời, tổ chức kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò, ngầm qua suối, hướng dẫn người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Các tỉnh xảy ra lũ quét vừa qua cần tiếp tục chủ động mọi lực lượng cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ mai táng người chết, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi.

Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải điện, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là các khu vực có khả năng bị chia cắt.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc đảm bảo giao thông thông suốt, chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục sự cố tại các khu vực bị sạt lở trên các trục giao thông chính; hỗ trợ các địa phương để khôi phục hệ thống giao thông nông thôn.

Giúp nhân dân sơ tán đảm bảo an toàn

Công điện nêu rõ, các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp với lực lượng của địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn những khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, giúp nhân dân sơ tán đảm bảo an toàn.

Các bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương có phương án đảm bảo thông tin liên lạc, thuốc dự trữ và chủ động hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa, lũ, dự báo và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo và đưa tin kịp thời những diễn biến của mưa, lũ để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo chặt chẽ công tác tìm kiếm cứu nạn đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên thông báo diễn biến mưa, lũ và chỉ đạo cơ quan chức năng để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức thường trực theo dõi, tổng hợp diễn biến mưa lũ, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với mưa lũ, lũ quét.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCLBTKCN tỉnh Lai Châu, mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất tại xã Bản Lang và Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) làm 3 người chết, thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân.

Tại Lào Cai, khoảng 20 giờ 30 phút đêm qua (4/9), tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, đã xảy ra trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 14 người chết và mất tích, 11 người bị thương.

Theo chinhphu.vn

Khẩn trương triển khai Chương trình quốc gia về người cao tuổi

T5, 09/05/2013 - 16:06

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

                                    Ảnh minh họa

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Thông báo số 334/TB-VPCP.

Hiện nay vẫn còn 45/63 tỉnh, thành phố chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc các địa phương chưa xây dựng và triển khai Chương trình hành động về người cao tuổi; nghiên cứu những nội dung thiết thực, kinh nghiệm tốt của 18 tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để hướng dẫn các địa phương khác trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện.  

Đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi; đặc biệt là ở các địa phương chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi; hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 11/2013. 

Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập huấn năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi, đặc biệt là triển khai Chương trình hành động người cao tuổi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai kế hoạch định kỳ thông tin, truyền thông các nội dung chuyên đề về người cao tuổi; giới thiệu các mô hình, hoạt động hiệu quả về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai và tăng dần số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện việc ưu tiên khám, chữa bệnh cho người cao tuổi ở các bệnh viện.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Công tác người cao tuổi, các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

Đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 ở địa phương chưa thực hiện, đánh giá bước đầu việc triển khai ở những địa phương đã và đang thực hiện Chương trình.

Ngày 22/11/2012, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ tiêu là đến năm 2015, có 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Cũng phấn đấu đến năm 2015, trên 25% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát.... 80% cơ quan phát thanh, truyền hình cấp Trung ương và địa phương có chuyên mục về người cao tuổi tối thiểu 1 lần/1 tuần.

eo chinhphu.vn

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 26-30/8/2013

T4, 09/04/2013 - 09:10

Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên; quy định mới về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; lao động xuất khẩu bỏ trốn bị phạt đến 100 triệu đồng;... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày 26-30/8/2013.

                             Ảnh minh họa

Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quyết định này là nhà giáo nghỉ hưu đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Nhà giáo nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ 3 điều kiện.

Thứ nhất, có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên.

Thứ hai, nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011.

Thứ ba, đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo  hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Quy định mới về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

 Chính phủ ban hành Nghị định 96/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Nghị định mới ban hành, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam; tôn trọng và tuân thủ các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về quản lý Nhà nước đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cũng theo Nghị định, cụm từ "Cục Cảnh sát biển" được thay đổi thành "Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển"; "Cục trưởng Cục Cảnh sát biển" thay đổi thành "Tư lệnh Cảnh sát biển".

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu có hình quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và được ghi riêng một mục trong tổng kinh phí hoạt động của Bộ Quốc phòng.

Tư lệnh, Chính ủy, Phó Chính ủy và các Phó Tư lệnh Cảnh sát biển do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nghị định 96/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2013.

Gian lận đo lường trong kinh doanh xăng dầu sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng.

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng đã được Chính phủ ban hành, hành vi gian lận về sử dụng phương tiện đo lường trong kinh doanh xăng dầu sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng hoặc không đạt yêu cầu về đo lường hoặc sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép; tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối với một trong các hành vi vi phạm: Sử dụng chứng chỉ kiểm định (Giấy chứng nhận kiểm định hoặc dấu kiểm định, tem kiểm định) giả mạo; không thực hiện kiểm định phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; làm thay đổi cấu trúc kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo; tác động, điều chỉnh, sửa chữa, thay thế, lắp thêm, rút bớt thiết bị của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép; hoặc có hành vi gian lận khác về đo lường khi bán xăng dầu thì sẽ bị phạt tiền từ 35-50 triệu đồng.

Lao động xuất khẩu bỏ trốn bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động, hết hạn cư trú; bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng; sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng; lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định.

Ngoài phạt tiền, người lao động vi phạm còn bị buộc phải về nước; cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 2 năm hoặc 5 năm...

Quy định mức phạt hành chính về kinh doanh bảo hiểm

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, trong đó quy định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm với mức phạt lên tới 100 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi giải quyết bồi thường cho khách hàng chậm theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Yêu cầu người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trả thù lao, hay các quyền lợi vật chất khác trái pháp luật trong quá trình giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm; thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật.

Đối với hành vi gian dối, giải mạo tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm đã nhận bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQVN

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất cùng các điều kiện khác để MTTQ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để kiều bào hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Đồng thời phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu đất được bố trí tái định cư theo Quy định này, nếu nhận đất ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền bằng với khoản chênh lệch đó.

Quyết định cũng quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, đơn giá, diện tích cho suất tái định cư tối thiểu. Trong đó, diện tích hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân được bố trí 1 nền tái định cư là 200 m2.

Hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư theo quy định mà tự lo chỗ ở (tự nguyện và có cam kết không nhận nền đất tái định cư) thì được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống trong căn nhà bị giải tỏa, đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có quyền sử dụng trong một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao 1 lô đất có thu tiền tại khu tái định cư do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định, phù hợp với quy hoạch tái định cư (không được hưởng hỗ trợ khoản chênh lệch theo quy định).

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân còn được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm;...

Xây dựng Đề án đưa Thừa Thiên Huế thành TP trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho tiến hành song song xây dựng 2 Đề án phân loại đô thị Huế và Đề án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương và cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế.

Đồng thời rà soát, hoàn chỉnh nội dung các Đề án, đề xuất cụ thể về áp dụng cơ chế đặc thù cho việc thành lập đô thị Thừa Thiên Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh các dự án thành phần đảm bảo tiến độ thủy điện Sơn La-Lai Châu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La-Lai Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần đảm bảo tiến độ dự án thủy điện Sơn La-Lai Châu.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La trước ngày 30/6/2014. Đối với dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, cần hoàn thành các hạng mục, dự án thành phần trực tiếp phục vụ sản xuất trong năm 2013; hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong năm 2014; đồng thời hoàn thành quyết toán Dự án di dân tái định cư trong năm 2015.

Đối với dự án thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành khối lượng công việc, cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ phê duyệt; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; lập và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện di chuyển các hộ dân đến nơi tái định cư, bảo đảm đáp ứng tiến độ chung của dự án thủy điện Lai Châu.

Xử lý nghiêm việc tập kết, mua bán than trái phép

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cần tập trung giảm tồn kho, bảo đảm việc làm, tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động cũng như thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh có liên quan kiểm tra các bãi tập kết, mua bán than trái phép, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Vinacomin xem xét, tổ chức lại các đầu mối thu mua than trôi, than phát mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo hướng giảm đầu mối.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quy hoạch điện VII đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện rà soát, điều chỉnh vị trí địa điểm nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, cảnh quan.

Rút kinh nghiệm việc nắn dòng sông Hồng khi chưa được cấp phép

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thi công công trình nắn dòng chảy sông Hồng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong việc chậm xử lý hồ sơ liên quan đến cấp phép xây dựng công trình trên, bao gồm cả công tác chuẩn bị hồ sơ dự án, phối hợp trong xử lý thủ tục thỏa thuận, cấp phép xây dựng công trình.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội rà soát quy định về thủ tục, quy trình thỏa thuận, cấp phép xây dựng, đảm bảo thuận lợi, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đồng thời kiểm tra trong quá trình thi công, đảm bảo công trình được thực hiện theo đúng thỏa thuận, giấp phép xây dựng của cấp thẩm quyền, không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ.

Theo chinhphu.vn

Công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

T4, 09/04/2013 - 09:07

Ngày 30/8/2013, UBDN tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, UBND tỉnh đã công bố dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn các xã thuộc các huyện sau: Xã Xuân Nội, Tri Phương, Quốc Toản, thị trấn Hùng Quốc thuộc huyện Trà Lĩnh; Phong Châu, Cảnh Tiên thuộc huyện Trùng Khánh; Hồng Sĩ thuộc huyện Hà Quảng.  Vùng bị dịch uy hiếp bao gồm các xã: Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An; Quốc Dân, Phi Hải, Đoài Khôn thuộc huyện Quảng Uyên; Trung Phúc, Lăng Yên, Lăng Hiếu, Thông Huề, Đức Hồng, Chí Viễn, Cao Thăng, thị trấn Trùng Khánh thuộc huyện Trùng Khánh; Sĩ Hai, Nội Thôn, Thượng Thôn, Phù Ngọc thuộc huyện Hà Quảng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện vùng dịch, vùng  bị dịch uy hiếp và các cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp cần thiết để tập trung phòng, chống và dập tắt dịch Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành và yêu cầu, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương có vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống và dập tắt dịch.

Kim Thoa

Đính kèmDung lượng Tải tệp tài liệu đính kèm tại đây527.5 KB

Tăng cường quản lý và thu hồi vốn tạm ứng các dự án đầu tư XDCB

T4, 09/04/2013 - 08:09

Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh có Văn bản số 2406/UBND-XD, gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện và Thành phố về Tăng cường quản lý và thu hồi vốn tạm ứng các dự án đầu tư XDCB.

Thực hiện Thông tư 86/2011/TT-BTC, ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính, Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước và Công văn số 8697/BTC-ĐT, ngày 04/7/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định, để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả và đúng chế độ quy định, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành có dự án đầu tư xây dựng: Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn và hiệu quả việc tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng; yêu cầu các chủ đầu tư trực thuộc có trách nhiệm sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định; trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định.

2. Đối với số dư từ năm 2011 đến năm 2013: 

- Các chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi tạm ứng qua từng lần thanh toán khối lượng hoàn thành theo chế độ quy định tại tiết 2.1 điểm 2, Điều 10, Mục B, Phần II Thông tư 86/2011/TT-BTC, cụ thể như sau: Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. Mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu hồi tạm ứng nêu trên và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện, định kỳ hàng quý có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh vào cuối tháng mỗi quý.

3. Những dự án không có khả năng thu hồi vốn tạm ứng: Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để xử lý theo quy định; văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 30/9/2013.

4. Đối với số dư tạm ứng của các dự án từ năm 2004 đến năm 2010:

- Các chủ đầu tư (có tên và dự án trong danh sách kèm theo) khẩn trương thực hiện việc thu hồi dư nợ tạm ứng, hoàn thành trước ngày 30/10/2013 và có báo cáo kết quả bằng văn bản, gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/11/2013; lập danh sách các nhà thầu nợ tạm ứng cho từng dự án cụ thể để báo cáo Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 15/9/2013.

- Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ liên ngành đôn đốc thu tạm ứng của các chủ đầu tư có số dư tạm ứng các dự án quá thời hạn quy định, văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 10/9/2013;

- Sau thời hạn hoàn thành thu hồi dư nợ tạm ứng (ngày 30/10/2013), Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu chưa hoàn thành việc thu nợ tạm ứng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2013, để UBND tỉnh xem xét, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, cơ quan quản lý chủ đầu tư; xử lý các nhà thầu không thực hiện nghiêm việc thu nợ tạm ứng, cố tình chiếm dụng vốn tạm ứng của Nhà nước; đồng thời, để UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn, dự án cho các chủ đầu tư vào kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo.

K.C (Tổng hợp)

Đính kèmDung lượng Tải BC bảng biểu kèm theo152 KB

Trang